Học HTML trực tuyến

Chào các bạn đến khu vực học HTML trực tuyến – nơi này chứa các đường dẫn hữu ích nhất liên quan đến HTML mà Đức Anh Plus có được.

Các bài viết trên đây có thể được dịch từ các nguồn trên mạng (thí dụ W3School) hoặc do Đức Anh Plus tự viết ra từ kinh nghiệm riêng. Nói chung đa số lý thuyết về các thẻ, cũng như thuộc tính là được dịch. Các bài tập về sau sẽ được Đức Anh Plus thiết kế cho phù hợp.

Rồi, OK. Giờ chúng ta sẽ đi vào từng phần hay nhất mà bạn muốn khám phá:

 1. Tất các các thẻ HTML phân loại theo mục đích sử dụng
 2. Tất cả các thẻ HTML theo thứ tự ABC
 3. Tất cả các thuộc tính Global (toàn cục) trong HTML
 4. Tất cả các thuộc tính trong HTML
 5. Màu sắc trong HTML
 6. Các phương thức gửi dữ liệu trong HTML
 7. Về HTML Doctype
 8. Về HTML URL Encode
 9. Mã ngôn ngữ trong HTML
 10. So sánh HTML và XHTML
 11. ID và Class
 12. Hơn 100 HTML Entities phố biến
 13. Thư mục tất cả các bài viết của Đức Anh Plus về HTML