Các lỗi trong JavaScript – Throw và Try rồi Catch

Các câu lệnh try cho phép bạn thử nghiệm một khối mã lỗi.

Các câu lệnh catch cho phép bạn xử lý các lỗi.

Các câu lệnh throw cho phép bạn tạo ra các lỗi tùy chỉnh.

Các câu lệnh finally cho phép bạn thực thi mã, sau khi trycatch, bất kể kết quả thế nào. Đọc tiếp Các lỗi trong JavaScript – Throw và Try rồi Catch