ID và Class gống và khác nhau như thế nào trong CSS

Về cơ bản ID và Class là giống nhau – sự khác biệt nằm ở chỗ, khi khai báo id cho một thẻ nào đó thì tên id đó không được dùng lại nữa – tức là bạn không được khai báo tên đó cho thẻ khác, trong khi đó class thì khai báo một lớp các thẻ và chúng sẽ có cùng chung thuộc tính trong CSS. Đọc tiếp ID và Class gống và khác nhau như thế nào trong CSS

Xoay chữ với CSS3

Xoay chữ

Quả là CSS3 làm mình kinh ngạc – nó có nhiều thuộc tính thật hấp dẫn, mà trước đây mình nghĩ chẳng thể nào làm được – chắc phải dùng Flash thôi. Đây là bài đầu tiên mình nói về CSS3, và giới thiệu một trong những kỹ thuật đơn giản nhất của CSS3 – đó là xoay chữ, ví dụ về lệnh: Đọc tiếp Xoay chữ với CSS3